Polityka prywatności

Wydawca i administrator portalu piłkarskiego magiapilki.pl („portal”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników portalu oraz bezpieczeństwa przetwarzania i wykorzystywania ich danych osobowych.

§ 1 Rejestracja w portalu
1. Udostępnione przez Użytkowników dane osobowe, przechowywane są bezpiecznie w bazie danych oraz przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.
2. Gromadzone dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów współpracujących w zakresie realizacji transakcji kupna (Poczta Polska, firmy kurierskie, serwisy obsługujące płatności i in.), wręczenia nagród itp. W każdym innym przypadku udostępnienie danych osobowych osobom trzecim wymaga zgody Użytkownika.
3. Dane osobowe są chronione przed dostępem osób niepowołanych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Udostępniając dane osobowe, Użytkownik świadomie zgadza się na ich przetwarzanie i wykorzystywanie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu realizacji zamówienia, obsługi zgłoszeń lub reklamacji oraz ułatwienia ewentualnego przyszłego kontaktu.
5. Każdy Użytkownik, który udzielił informacji o danych osobowych, ma prawo dostępu do nich, poprawienia ich, aktualizacji, uzupełnienia, żądania zaprzestania przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych. Zmian tych może dokonać poprzez zgłoszenie w formie pisemnej listem poleconym na adres stacjonarny Operatora, o ile zawarte w Portalu formularze ich nie umożliwiają.
6. Portal zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, którzy zgodzili się z Polityką prywatności. Wiadomości mogą dotyczyć jedynie Portalu, prezentowanych w nim produktów i treści oraz życzeń okolicznościowych.
7. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez portal upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.


§ 2 Dane osobowe użytkowników portalu 
1. Dane osobowe użytkowników portalu zawarte w formularzu rejestracji przetwarzane są z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.). 
Użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracji lub w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do dotyczących jego danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte. 
Dane osobowe użytkowników portalu mogą być przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej. 
2. Portal gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników wchodzących na strony internetowe portalu oraz korzystających z usług świadczonych w ramach portalu.
Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa. 
3. Portal nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkownika portalu innym osobom lub instytucjom bez zgody użytkownika.

§ 3 Polityka w zakresie plików „cookies” 
1. Portal stosuje mechanizm tzw. cookies (plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika portalu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania). 
2. Mechanizm cookies jest stosowany do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką a tym samym do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości strony lub wysyłania formularza kontaktowego przez Użytkownika. Ponadto, mechanizm cookies stosowany jest do zliczania statystyki odwiedzin filmów umieszczonych w serwisie youtube.com oraz do korzystania z mechanizmów udostępniania treści z portalu na portalu facebook.com. 
3. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania żadnych informacji o użytkownikach portalu, a stosowany jest jedynie w celu dostarczania danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich ze stron internetowych portalu. 
4. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z portalu. 
5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony portalu stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach portalu.

§ 4 Zmiany w polityce prywatności 
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronach internetowych portalu.

§ 5 Kontakt 
Pytania w zakresie polityki prywatności użytkownicy portalu mogą zgłaszać przez wiadomość na adres e-mail: redakcja@magiapilki.pl